C E T U F –

Centrum för Tematisk Vårdforskning och utbildning

Personaluthyrning

Affärsidé

CETUF är ett kvalitetsmedvetet konsultföretag med forskning, utbildning och bemanning som sina verksamhetsområden. CETUF-s mål är att alltid ge kunden bästa service från beställning till levererad tjänst.

CETUF-s verksamhet kännetecknas av konkurrenskraftiga priser och hög kvalité samt ett personligt och nära samarbete med kunden. Vi arbetar utifrån principen att ansvaret för en god verksamhetskvalité i de organisationer där CETUF verkar delas av kunden, CETUF och de CETUF-medarbetare som tjänstgör hos kunden. Detta innebär att kunden i alla lägen kan lita på att få arbeta med kvalitetsmedvetna och högt kvalificerade konsulter och forskare från CETUF.

 

Kvalitetsgarantier

CETUF-s mål är att alltid ge kunden bästa service och högsta kvalité från beställning till levererad tjänst. Detta säkras genom ett nära samarbete med kunden. Givetvis eftersträvar CETUF även en kontinuerlig och öppen dialog för att säkerställa att våra kunder är nöjda med våra tjänster.

Konsulter som tjänstgör i kundens verksamhet mer än en vecka i följd eller återkommer i tjänsten under längre perioder introduceras i verksamhetens mål- och kvalitetsdokument. Samtliga konsulter erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling för att de ska kunna möta de skiftande krav de ställs inför i kundernas verksamheter.

 

Kvalitetsuppföljning

När våra konsulter varit verksamma en vecka hos en ny kund tar vi personligen kontakt med kunden för en första kvalitetsuppföljning. Vi gör även regelbundna besök vid de verksamheter där våra konsulter tjänstgör.

Vi uppmuntrar alltid våra kunder att omedelbart kontakta oss med eventuella frågor eller funderingar för att vi ska kunna ta tag i situationen omgående.

CETUF genomför kvalitetsundersökningar hos samtliga kunder två gånger per år. Resultatet av dessa undersökningar presenteras för våra kunder efter sammanställning samt på företagets hemsida under rubriken kvalitetsgarantier. CETUF-s mål är att 100% av alla kunder ska vara mycket nöjda med våra tjänster samt våra administrativa rutiner.

 

Sjuksköterskor

Våra sjuksköterskor har erfarenhet av de flesta områden inom vård och omsorg. Alla sjuksköterskor som är anställda inom CETUF har minst tre års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. De flesta av våra sjuksköterskor har vidareutbildning inom något av följande områden: Anestesi, Intensivvård, Onkologi, Distriktssköterska, Barn- och ungdom, Akut och olycksfall sjukvård.

Dessutom några av dem har magister examen i omvårdnaden eller medicin.

Undersköterskor

Alla våra undersköterskor har minst tre års yrkeserfarenhet inom akutsjukvård och geriatrik. De flesta har även erfarenhet av äldreomsorg och hemsjukvård.

 

FORSKNINGSAVDELNINGEN

 

CETUF inrättades av en grupp magistrar och forskarstuderande fr.o.m 1. december 2010. Denna avdelningen ska gynna utvecklingen av tvär- och mångvetenskapligt sammansatta forskargrupper och forskningsprojekt omkring ett gemensamt tema/problemområde inom vårdområdet.

CETUF inom vårdvetenskap studerar hur sjukdom griper in i människors liv, samt hur känslor, tankar och livsmönster påverkas. I fokus inom vårdforskningen står även hälsoekonomiska aspekter på vård, samt för vården centrala fenomen, såsom prevention, vård, omvårdnad, egenvård, rehabilitering, välbefinnande och hälsa.

CETUF kan erbjuda forskning inom fyra olika teman.

 1. Patientnära forskning med inriktning mot långvarig sjukdom samt olikhet i hälsa.
 2. Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot förändringar i arbetssätt, processer och strukturer samt utvärdering av dessa.
 3. Teori- och metodutveckling relaterad till fenomen i samband med förändrad livssituation till följd av sjukdom, handikapp och/eller skada.
 4. Patientnära vård- och omsorgsforskning med inriktning mot äldre samt forskning om den långvarigt sjukes anhöriga.

 

UTBILDNINGSAVDELNINGEN

 

CETUF är ett kvalitetsmedvetet företag inom kompetensutveckling och utbildning. Vårt mål är att alltid ge kunden bästa tänkbara service till ett konkurrenskraftigt bra pris.

Vi erbjuder kompetensutveckling inom ledarskapsutveckling, ledningsutveckling, coaching, stöd för chefer och ledare vid verksamhetsutveckling, samtalsmetodik och kommunikation, teambuilding, konflikthantering, etik, personal- och chefshandledning, gruppdynamik och grupputveckling, kvalitetsutveckling, arbetsmiljökunskap inklusive stress och utbrändhet, rekrytering, anställning och uppsägning.

I varje organisation finns ett behov och en vilja att utvecklas.

För att kunna utvecklas måste det inom organisationen finnas en förmåga att stimulera och leda sina medarbetare för att frigöra den energi som krävs för en framgångsrik organisation som kontinuerligt vidareutvecklas.

Idag finns många studier genomförda som bekräftar att de arbetsgrupper som har en förmåga att effektivt kunna utnyttja befintliga resurser, inte minst att utnyttja tiden effektivt och göra rätt saker på rätt sätt, har en god arbetsmiljö och en hög arbetsmoral.

Vi på CETUF kan erbjuda chefer, ledare och arbetsgrupper olika utbildningar för att utveckla arbetssätt som stimulerar en kontinuerlig utveckling inom organisationen.

 

Våra ledarskap utbildningar

 

Ledarskap och organisationsutveckling

Förutsättningarna förändras ofta och med kort varsel i dagens arbetsliv. Vi har otaliga gånger fått lyssna till chefer som säger sig hanterat något problem ”på det ända sätt som var möjligt”. Sådana uttalanden skvallrar om brist på både fantasi och mod. Det må vara bekvämt och trösterikt att slå sig till ro med uppfattningen att misslyckandet var oundvikligt och att ”vi gjorde vad vi kunde”. Men det kan innebära en enorm befrielse att inse att det ALLTID finns mer än ett sätt att förhålla sig till ett problem eller dilemma. De som lär sig konsten att växla perspektiv berättar om en befriande känsla av att ha makt över sin situation och att kunna välja. En chef begränsas bara av storleken på sin idépalett.

Teambuilding

Utbildningens syfte är att binda samman gruppen för att i framtiden kunna möta de skiftande krav man som grupp kan ställas inför.

En del grupper är välsignade med en rik uppsättning resurser och medlemmar med kompatibla personligheter, men de flesta grupper är inte så lyckligt lottade. De har en begränsad mängd talanger, färdigheter och engagemang till sitt förfogande. De rymmer både kompatibilitet och potentiella konflikter. Utmaningen består i att få tillgångarna att ge avkastning samtidigt som man minimerar de negativa effekter begränsningarna för med sig. Men många grupper inser aldrig vilka frågor och problem som kräver uppmärksamhet, och om de gör det så undviker de till vilket pris som helst att prata om dem. Ett sådant beteende straffar sig i längden. De problem som sopats under mattan kommer förr eller senare att ta ut sin rätt – och det sker ofta vid värsta möjliga tillfälle, när gruppen står inför en deadline  eller på annat sätt befinner sig under press.

Konflikthantering

Vi lär dig att bemöta medarbetare och kunder vid konflikter. Du lär dig se vem som äger problemet och utifrån detta leda gruppen eller individen mot en lösning av konflikten. Denna utbildning lär dig även samtalsmetodik.

Kvalitetsutveckling

De flesta verksamheter har arbetat med kvalitetsutveckling i olika former under flera års tid.

Utbildningens syfte är att, utifrån det arbete som redan lagts ner inom verksamheten avseende kvalitetsutveckling, utarbeta ett verktyg för en kontinuerlig kvalitetsutveckling.

I de fall där tydliga dokument finns men kanske inte används i vardagen är det viktigt att utveckla dessa för att arbeta vidare med kvalitetsfrågorna inom verksamheten, Syftet är att undvika att ytterligare ett nytt projekt påbörjas. Denna kurs ska bekräfta det som är bra från tidigare projekt och arbeta vidare utifrån detta.

Hälsobokslut – praktisk arbetsmiljökunskap

Arbetsgivare har ett allt större ansvar för att skapa arbetsmiljöer där medarbetarnas hälsa bibehålls.

Denna kurs ska ge de ansvariga för arbetsmiljön möjlighet att på enkelt men effektivt sätt höja frisknärvaron inom verksamheten. I dagens debatt finns en tendens att fokusera på sjukfrånvaron. Vi ser det viktiga i att fokusera på frisknärvaron istället. En stor del av sjukfrånvaron kan förhindras med aktivt arbete med just frisknärvaro. Detta är ett sätt att skapa en attraktiv arbetsplats samt en mera lönsam verksamhet där resurserna används effektivt.

De arbetsmiljöansvariga lär sig även hur man redovisar sjukfrånvaron samt hur man genomför ett hälsobokslut.

En mångkulturell arbetsplats

Hur ska vi använda oss av den kompetens som finns inom en mångkulturell arbetsplats? Vi har stora resurser inom arbetsplatserna med anställda från olika kulturer och det är viktigt att som arbetsgivare och chef ta tillvara denna kompetens och på detta vis bidra till att förbättra kvalitén på sina tjänster. Du lär dig även hur du kan bemöta kunder med annan kulturell bakgrund så att ett förtroende uppkommer som baserar sig på att kunden upplever en trygghet med dig som leverantör av tjänsten/servicen.

Företagsetik

Det är viktigt att skapa normer, specifika för just din arbetsplats. Vilka normer ska gälla och hur arbetar vi för att verkställa detta? Det krävs att chefer och ledare har klart för sig vilka normer som ska vara gällande. Chefer och ledare får under kursen kunskap om hur man skapar och förankrar nya normer utifrån ett etiskt förhållningssätt inom arbetsplatsen. Det är viktigt att samtliga medarbetare, liksom  chefer och ledare har klart för sig vem man är där för – för sin egen skull eller för kunden. Nu är det lätt att svara på frågan men hur ser det ut idag i den praktiska verksamheten?

Handledning

Vi kan erbjuda både processinriktad och pedagogiskt handledarskap utifrån kundens behov. Det vi sätter tyngdpunkten på är att handledningen ska vara obligatorisk för deltagarna samt att den är välförankrad i handledningsgruppen. Handledningsgruppen bör även ha tagit fram mål och syfte för handledningen. Resultatet av handledningen ska vara uppfyllelse av målen för den.

Anhörigstöd

Många anhöriga är idag en stor del av vården. Många gånger är dessa anhöriga en bortglömd grupp i vården trots att många anhöriga tar ett stort ansvar för vården av sina nära. För att orka med detta behöver även anhöriga stöd och kunskap i sin roll för att orka.

Vi erbjuder personal inom vård- och omsorg utbildning i anhörigstöd.

 • Hur får jag i gång en anhöriggrupp?
 • Hur ska stödet till anhöriga organiseras?
 • Hur arbetar jag med detta?
 • Hur bör gruppen av anhöriga vara sammansatt?
 • Hur fyller jag, som omvårdnadsansvarig, mitt kärl, för att orka genomföra mitt uppdrag även gentemot anhöriga?

Hur lyckas vi med förändringar i vården

Idag är ständiga förändringar en stor del av vård- och omsorg sektorns vardag och det är viktigt med kunskap om förändringarnas effekter för verksamheten. Våra utbildningar ger dig kunskap om sambandet mellan frekventa organisationsförändringar och ohälsa på arbetsplatsen. Du lär dig även att bedöma förändringens grad av svårighet samt graden av komplexitet för just er verksamhet. Vi går även in på hur du strategiskt och strukturellt kan arbeta med förändringsarbetet ur ett mänskligt perspektiv.

Mångkulturell vård

Vi möter idag människor från många olika kulturer inom vården. Våra utbildningar behandlar många frågor inom detta område. Bland annat:

 • Hur ska vi arbete för att dessa möten ska leda till ett ömsesidigt förtroende mellan patient/boende och personal?
 • Hur ska vi arbeta för att inom avdelningen/enheten skapa möjligheter för människor från andra kulturer att bibehålla sin kulturella identitet i kontakterna med den svenska vården?